Sepetim

KVK ve Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Güncelleme Tarihi: 14.01.2022


YAPISEPETİ E-TİCARET VE BİLİŞİM HİZM. A.Ş. (Yapısepeti) tarafından aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. YapıSepeti, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. YapıSepeti işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.


YapıSepeti ile paylaşılan kişisel veriler, YapıSepeti gözetimi ve kontrolü altındadır. YapıSepeti, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.


1. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

 

2. YapıSepeti Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

YapıSepeti platformuna üye olmanız halinde:

 Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız, cinsiyet ve yaş bilginiz, TCKN (yalnızca belli ürün gruplarını satın almanız halinde mevzuat uyarınca işlenmektedir.)
 İletişim Bilgileriniz: cep telefonu numaranız, teslimat adresiniz, e-posta adresiniz,
 Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz, platformda yer alan ürünlere ilişkin yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, YapıSepeti canlı destek kanalıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler,
 İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri,
 Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,
 İşitsel Kayıt Bilgileriniz: çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

 


3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemler


www.yapisepeti.com.tr internet sitemiz aracılığıyla paylaşılan veriler; Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Departmanları tarafından müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.


4. Kişisel Verilerin Kullanıldığı Alanlar

 

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden YapıSepeti sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz YapıSepeti’nin hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.


5. Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı


Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 

 Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

         Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
         Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,    

         Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
         Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
         İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
         Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve 
memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

         Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
         Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
         İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
         İlgi alanlarınızı dikkate alarak ilgilenebileceğiniz ürünlerin sunulması,
         Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
         Açık rızanızın bulunması halinde, YapıSepeti nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
         İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,
         Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
         Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,
         Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
         Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
         YapıSepeti platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
         Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
         Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
         Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

         Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

        • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

 


        6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Müşterilerimizin Hakları


        KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

        a.  İşlenip işlenmediğini öğrenme,

        b.  İşlenmişse bilgi talep etme,

        c.   İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

        d.   Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

        e.   Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

        f.    KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

        g.   Yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

        h.   Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

        i.     KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 


7. Hak Ve Talepleriniz İçin İletişim

 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır

       İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapı Sepeti Elektronik Ticaret Bilişim Hizmetleri A.Ş.

İletişim Linki : www.yapisepeti.com.tr

İletişim e-mail Adresi : bilgi@ yapisepeti.com.tr

İletişim Telefon : 0546 259 70 77

Adres : Parsana Mh. Zümrütova Sk. No:1/2 Selçuker Center Selçuklu/KONYA